Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (t. j. zmlúv uzatvorených na diaľku).

 

Nákup v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).


Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP a reklamačnými podmienkami, ktoré sú súčasťou VOP.

Predávajúci:

názov:                          Oleamo, s.r.o.
sídlo:                           Soblahov 755, 913 38, Soblahov, Slovensko

IČO:                             51323052

DIČ:                             212068736

IČ DPH:               SK2120687360

zapísaný v:             Obchodnom registri Okresného úradu v Trenčíne, Vložka číslo: 35987/R

tel.:                           0915105246

e-mail:                             info@oleamo.sk 

 

(ďalej len „predávajúci“)

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

a) kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH,

b) telefón a e-mail,

c) cena tovaru,

d) požadované množstvo tovaru,

e) vybraný spôsob platby,

f) vybraný spôsob dodania tovaru,

g) a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

 

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

a) formou hotovostnej platby,

b) dobierkou v mieste dodania tovaru, platobnou kartou online,

c) alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

d) online platobným systémom Pay Pal

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

V prípade úhrady tovaru bankovým prevodom kupujúci použije nasledovné údaje:

Názov banky: Fio banka, a.s.,
Majiteľ účtu: Oleamo, s.r.o.
IBAN: SK5983300000002701385205
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: (číslo Vašej objednávky)
Konštantný symbol: 0008
Poznámka: (Vaše meno, prípadne názov firmy)

 

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).


Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať v lehote max. do 14 dní. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom u dodávateľa či výrobcu a táto skutočnosť môže ovplyvniť stanovenú dodaciu lehotu, kupujúci je včas informovaný e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Štandardná doprava tovaru v objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 60 € bez DPH je zdarma.

Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom rozvoze.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

 

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

 

7. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu sídla predajcu, v pôvodnom obale, kompletný, nepoškodený a bez známok používania. Tovar nie je možné vrátiť takým spôsobom, že nám ho odošlete späť na dobierku. Takto vrátený tovar bohužiaľ nemôžeme akceptovať. Pri splnení týchto podmienok bude nakupujúcemu vrátená celá finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu možno nájsť tu. https://www.oleamo.sk/reklamacie

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti.

 

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

 

8. Zaručná doba

Všetky výrobky majú na obale vyznačenú dobu minimálnej trvanlivosti.

 

9. Reklamačné podmienky

Ihneď pri dodaní tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať stav zásielky a to najmä počet balíkov a poškodenie obalu tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak prevezme takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu, je v prípade reklamácie tovaru nevyhnutné poškodenie popísať a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu.

 

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť, najmä či je tovar v zodpovedajúcom vyhotovení. Táto prehliadka by mala byť, pokiaľ možno, vykonaná ešte pred použitím. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru.

 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, 

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy tovaru,

b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

c) tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve a miere a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,

e) tovar nemá právne vady.

 

V prípade, ak by predmetom kúpnej zmluvy bol použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho predchádzajúcim používaním alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci taktiež nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

 

Ak nemá tovar dohodnuté alebo deklarované vlastnosti, resp. ak má tovar pri prevzatí kupujúcim vady, má kupujúci právo na:

a) bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,

b) primeranú zľavu z kúpnej ceny,

c) výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, závažnosť vady alebo povahu tovaru.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak tovar predávaná za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 

Zákazník je povinný uplatňovať reklamáciu písomnou (aj e-mailovou) formou či oznámením zistenej závady tovaru na adresu sídla predávajúceho.

 

Reklamácia tovaru musí byť dodávateľovi doručená s poškodeným tovarom vždy písomne, so stručným popisom závady a číslom dodacieho listu či faktúry, s ktorým bol tovar zakúpený.

 

K reklamácii je možné prijať tovar v originálnom obale. Tovar zaslaný k reklamácii poštou či iným dopravcom musí byť riadne zabezpečený pred prípadným ďalším poškodením.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli neoprávnenou reklamáciou.

 

 

10. Alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@oleamo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

 

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

11. Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú. Pre lepšiu prehľadnosť sme pre Vás pripravili špeciálny blok venovaný práve ochrane osobných údajov. Môžete ho nájsť na tejto adrese - https://www.oleamo.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

12. Orgán dozoru

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

so sídlom Hurbanova 59, 911 01  Trenčín

tel. č.: 032/640 01 09

fax: 032/640 01 08

 

13. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že akékoľvek spory medzi ním a predávajúcim, týkajúce sa právnych vzťahov, na ktoré sú aplikovateľné tieto VOP a reklamačné podmienky, budú prejednané výhradne súdnymi alebo inými príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.

 

Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz